POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Zbigniew Kłosiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "WANZBIG" STOLARSTWO MEBLOWE Zbigniew Kłosiński, ul. Dunikowskiego 1, 55-010 Radwanice, NIP: 9121025860 oraz Agnieszka Kłosińska-Bogdalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kłosińscy Design Agnieszka Kłosińska-Bogdalska, ul. Dunikowskiego 1/2, 55-010 Radwanice, NIP: 9121444663, dalej zwani łącznie ,,Współadministratorami”, a osobno ,,Współadministratorem”.

Dane kontaktowe:

 • Agnieszka Kłosińska-Bogdalska, Kłosińscy Design Agnieszka Kłosińska-Bogdalska ul. Dunikowskiego 1/2, 55-010 Radwanice email: biuro@klosinscydesign.pl

 • Zbigniew Kłosiński - Wanzbig Stolarstwo Meblowe Zbigniew Kłosiński ul. Dunikowskiego 1, 55-010 Radwanice email: biuro@wanzbig.pl

Dane osobowe zbierane przez Współadministratorów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w tym zgodnie z  rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego również ,,RODO”).

Zgodnie z uzgodnieniami Współadministratorów każdy Współadministrator jest odpowiedzialny za:

 • wykonywanie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą,

 • udzielanie odpowiedzi na pytania osobom, których dane dotyczą,

 • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,

 • zapewnienie dostępu do danych wyłącznie osobom upoważnionym,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,

 • przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków i żądań zgłoszonych zgodnie z RODO,

 • prawidłową realizację procedur ustanowionych w związku z RODO,

 • zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych.

Może Pani/Pan realizować swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.

 

II.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH, ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA

Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

Cele przetwarzania danych

Zakres danych

Podstawa prawna przetwarzania

Zawarcie umowy i realizacji zlecenia projektowego lub meblowego

 

 

-imię i nazwisko;

-adres e-mail,

-numer telefonu,

-adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby,

-w wypadku Klientów nie będących konsumentami nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

-imię i nazwisko,

-adres e-mail,

-numer telefonu,

-adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

-w wypadku Klientów nie będących konsumentami nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Współadministratorów lub jakie mogą być podnoszone wobec Współadministratorów


-imię i nazwisko;

-adres e-mail,

-numer telefonu,

-adres zamieszkania, prowadzenia działalności, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

-w wypadku Klientów nie będących konsumentami nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe przechowywane są przez następujący okres, gdy:

 • dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Współadministratorów;

 • dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;

 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów Współadministratorów – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy;

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.

 

III.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy przekazują dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Współadministratorów do przetwarzania danych, osoby współpracujące z Współadministratorami (w tym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy oświadczenie usług) - w ramach wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym Współadministratorzy zlecają wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, internetowych, księgowych i prawnych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Współadministratorzy będą zobowiązani dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.

 

IV.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy nie przekazują zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram.

 

V.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dodatkowo pliki z danymi zabezpieczone są hasłami, a szafki z dokumentami są zamknięte na klucz. Dostęp do danych posiadają tylko upoważnione przez Współadministratorów osoby. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

 

VI.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba której dane osobowe dotyczą posiada następujące prawa:

 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane  na podstawie wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Współadministratorom w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VII.

POLITYKA COOKIES I WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Cookies

Współadministratorzy posługują się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na Pani/Pana komputerze przez serwer i dostarczają danych statystycznych o Pani/Pana aktywności, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Może Pani/Pan w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi Pani/Pan mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej.

Wtyczki społecznościowe Facebook i Instagram

Współadministratorzy wykorzystują na stronie internetowej wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook i Instagram. Przedmiotowe wtyczki są oznaczono logo danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na logo następuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Pani/Pana przeglądarką a serwerem danej usługi i zostaną Państwo przekierowani do strony zewnętrznego dostawcy, czyli właściciela serwisów społecznościowych Facebooka i Instagrama, a Pani/Pana przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies.

Zawartość wtyczki jest przekazywana przez dostawcę bezpośrednio do Pani/Pana i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji dostawca otrzymuje informację, że Pani/Pana przeglądarka wyświetliła  stronę internetową Współadministratorów, nawet jeśli nie posiada Pani/Pan profilu na Facebooku lub Instagramie czy nie jest Pani/Pan akurat zalogowana/y na portalu społecznościowym. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Pani/Pana przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera dostawcy (niektóre serwery mogą znajdować się w USA) i tam przechowywana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez dostawcę portalu Facebook i Instagram, jak również możliwość kontaktu oraz Pani/Pana prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Pani/Pana prywatności zostały opisane w polityce prywatności Facebooka oraz Instagrama.

Jeśli Państwo nie chcą, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Współadministratorów bezpośrednio Pani/Pana profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Pani/Pana przeglądarki.

Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym tj. Facebooku lub Instagramie, a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, staje się wraz z Współadministratorami administratorem Pani/Pana danych osobowych. Współadministratorzy informują, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Panią/Pana w przycisk wtyczki. Współadministratorzy nie mają wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy oraz ich przetwarzanie.

Współadministratorzy obecni są w mediach społecznościowych, aby zwrócić uwagę na ich usługi oraz aby komunikować się z użytkownikami w tym celu i w celu poprawy ich usług. Dane osobowe tj.:

-podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, nick) w zakresie opublikowanym na profilu Facebooka,

-zdjęcie profilowe;

-adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;

-dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

-anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a,

są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na uzasadnione interesy Współadministratorów w zakresie public relations, komunikacji i doskonalenia usług.

W przypadku, gdy skontaktuje się Pani/Pan ze Współadministratorami za pośrednictwem mediów społecznościowych, będą przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe (także dane wskazane powyżej) w celu realizacji Pani/Pana zapytania, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w wielu przypadkach art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy lub środki przedumowne) lub, jeśli ta podstawa prawna nie jest właściwa, art. 6 ust. 1 lit. f RODO z powodu uzasadnionych interesów wynikających z wymienionych celów.

Współadministratorzy informują, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Panią/Pana w przycisk wtyczki, nie mają wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany portal społecznościowy.

Polityka prywatności Instagrama znajduje się pod adresem:

https://privacycenter.instagram.com/policy/

Polityka prywatności Facebooka znajduje się pod adresem :

https://www.facebook.com/privacy/center/

 

VIII.

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku istotnych zmian w zapisach Polityki Prywatności poinformuje Panią/Pana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres email: biuro@klosinscydesign.pl lub adres pocztowy: Kłosińscy Design, ul. Dunikowskiego 1/2, 55-010 Radwanice.

Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2022 r.

Polityka Prywatności

Messenger

Skontaktuj się z nami w najwygodniejszy dla Ciebie sposób i pozwól nam stworzyć meble swoich marzeń.

Kontakt

Formularz

Telefon & Mail

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
meble na wymiar Wrocław-kuchnia nowoczesne na wymiar Wrocław-Kłosińscy Design
meble na wymiar Wrocław-kuchnia nowoczesne na wymiar Wrocław-Kłosińscy Design
meble na wymiar Wrocław-kuchnia nowoczesne na wymiar Wrocław-Kłosińscy Design
meble na wymiar Wrocław-kuchnia nowoczesne na wymiar Wrocław-Kłosińscy Design

Messenger